WGBO in het kort

Wij werken volgens de Wet WGBO.

Al uw rechten en plichten als patiënt vallen onder de “Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).” Deze wet regelt de relatie tussen de patiënt en zorgverlener. In dit geval de fysiotherapeut. Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. De patiënt is opdrachtgever tot zorg, hetgeen gedefinieerd wordt als: onderzoek, het geven van raad en handelingen op het gebied van de geneeskunst, die het doel hebben iemand van een ziekte of aandoening te genezen, te voorkomen, de gevolgen van de ziekte of aandoening te reduceren of de gezondheidstoestand te beoordelen.

De WGBO is dwingend recht, dat wil zeggen dat zorgverleners (of zorgverlenende instanties) en patiënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de WGBO. In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd, die voorheen in losse wetten en in rechterlijke uitspraken te vinden waren.
Dit betekent voor u:

Persoonsgegevens:

Dagelijks worden veel patiënten door onze therapeuten behandeld: in een van de praktijken of in de thuissituatie. Onze therapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en in de verschillende kwaliteitsregisters van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). Beide registraties geven u de zekerheid dat u wordt behandeld door erkende en deskundige therapeuten.
Om goed inzicht te krijgen in het behandelingsproces wordt na iedere behandeling de voortgang in de behandeling bijgehouden in het patiëntendossier. Het elektronisch patiëntendossier staat in de computer.
De behandelend therapeut werkt hierbij met strikte regels, want het kan gaan om privacy gevoelige informatie. U kunt er op vertrouwen dat uw gegevens zorgvuldig worden verwerkt en dat ze correct worden gebruikt, overeenkomstig de richtlijnen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Gegevens over u zelf en uw behandeling

In het computersysteem van de praktijk staan uw naam, adres, geboortedatum, met ingang van 1-1-2009 uw BSN (burger service nummer) huisarts, polisnummer van uw ziektekostenverzekering en natuurlijk een omschrijving van uw lichamelijke klachten. Alleen onze eigen medewerkers/ therapeuten hebben toegang tot deze gegevens. U kunt er op rekenen dat onze medewerkers/ therapeuten alle informatie vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen.

Voor een goede behandeling is het belangrijk dat de therapeut op de hoogte is van uw lichamelijke klachten en van uw medische voorgeschiedenis. Indien U via de huisarts, specialist of andere zorginstelling bij de fysiotherapeut terecht komt, dan is het gebruikelijk dat deze gegevens in de verwijsbrief zijn opgenomen. Indien u rechtstreeks een afspraak met de fysiotherapeut maakt, dan wordt u gevraagd zoveel mogelijk informatie te geven over uw lichamelijke klachten en uw medische voorgeschiedenis. Daarnaast wordt er samen met u het zogenaamde DTF-formulier ingevuld (DTF = Directe Toegang Fysiotherapie). Niet alleen uw gegevens worden in dit formulier vastgelegd, ook uw keuze of uw huisarts wel/niet geïnformeerd mag worden over uw directe fysiotherapieaanvraag wordt op dit formulier vastgelegd.
Daarnaast kent ook de gezondheidszorg een identificatieplicht en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Zo kan niemand misbruik maken van uw zorgverzekering. Voor kinderen geldt in de zorg geen leeftijdgrens voor de identificatieplicht: het gaat erom dat wij kunnen vaststellen wie het kind is en of het kind verzekerd is.

Wat gebeurt er met uw gegevens

Regelmatig vindt er overleg plaats tussen huisartsen, specialisten, andere zorginstellingen en ons. Dit overleg is bedoeld om iedereen meer inzicht te geven in het behandelingsproces en de voortgang die geboekt wordt.
Het kan gebeuren dat uw therapeut u niet kan behandelen door ziekte, vakantie of andere bijzondere omstandigheden. Indien mogelijk wordt de behandeling dan overgenomen door een collega therapeut, zodat er geen onderbreking in het behandelingsproces hoeft plaats te vinden. De collega therapeut zal vervolgens gebruik maken van het praktijkdossier, om volledig op de hoogte te zijn van het behandelingsproces tot op dat moment.

Wie heeft inzage in uw gegevens en waarvoor
Uw persoonlijke gegevens worden door ons gebruikt om de kosten van uw behandelingen te kunnen afrekenen met u of uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar ontvangt van ons de informatie die direct met uw behandeling te maken heeft. De zorgverzekeraars hebben geen toegang tot de gegevens die over patiënten in de dossiers staan.

Indien uw gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven beschreven, dan wordt vooraf uw toestemming gevraagd.
Wat kunt u zelf doen en wat zijn uw rechten
Zoals al eerder genoemd, is het belangrijk dat alle informatie over u en andere belangrijke medische informatie bij ons bekend is. Alleen dan kunnen wij u de beste behandeling en begeleiding bieden.
U kunt bij uw therapeut uw eigen dossier inzien of een kopie vragen, zodat u een overzicht heeft van uw behandelingen. Mocht er iets niet kloppen of ontbreken, dan kunt u natuurlijk vragen of uw therapeut dat aanpast of aanvult.

Landelijk elektronisch patiëntendossier

De overheid werkt aan het opzetten van een landelijk Elektronisch Patiëntendossier, zodat elke zorgverlener die betrokken is bij uw medische behandeling uw patiëntendossier kan raadplegen als dat nodig is om u de juiste zorg te bieden.
Niet iedereen mag zomaar uw gegevens opvragen: hier worden strenge voorwaarden aan gesteld. Als het landelijk elektronisch patiëntendossier wordt ingevoerd, zult u uitvoerig geïnformeerd worden over deze voorwaarden.

Dit is een korte samenvatting.